Skip to content ↓

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.wms.agh.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Wydział Matematyki Stosowanej AGH.

  • Data publikacji strony internetowej: 2023-10-03.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-03.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • W serwisie znajdują pliki pdf bez warstwy tekstowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-12-14.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lidia Lembas, promocja-wms@agh.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 888 46 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Biura Rektora AGH
Adres: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
E-mail: biuro@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-45-54
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Pawilon B-7

Czarnowiejska 70
33-332 Kraków

Przy wejściu i wyjściu głównym do budynku B7, znajdują się schody oraz pochylnia dla osób poruszających się na wózkach.
Na parterze znajduje się: punkt informacyjny (portiernia i dziennik podawczy), biblioteka oraz winda umożliwiająca poruszanie się pomiędzy kondygnacjami z poziomu parteru (0, 1, 2) - obszar gdzie głównie znajdują się sale wykładowe poziome i stopniowane.
Komunikacja pozioma wewnątrz budynku, korytarze są na tyle szerokie, że nie utrudniają poruszania się po obiekcie. Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne, brak toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przed drzwiami każdego pomieszczenia umieszczone są tablice informacyjne.

W pobliżu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, przystanek Chopina - ul. Czarnowiejska, chodniki znajdujące się w otoczeniu budynku są w dobrym stanie technicznym. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się miejsca parkingowe. Na parking prowadzi wjazd od ulicy Reymonta 7 (Brama Główna), wjazd ogranicza szlaban przy którym znajduje się domofon oraz stanowisko obsługi. Wyjazd od strony ul. Czarnowiejskiej, przy którym również znajduje się szlaban.

Pawilon A3/A4

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Przy wejściu i wyjściu głównym do budynku A3 znajdują się schody oraz pochylnia dla osób poruszających się na wózkach (drzwi z tyłu - pochylnia od strony Szkoły Doktorskiej AGH).
Na parterze znajduje się punkt informacyjny (portiernia), winda umożliwiająca poruszanie się pomiędzy kondygnacjami z poziomu parteru (0, 1, 2, 3, 4). Winda dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażona w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille'a. Na parterze zlokalizowana jest również toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (toaleta damska). W budynku znajduje się więcej toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (I piętro toaleta męska, II piętro toaleta męska).

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku, korytarze są na tyle szerokie, że nie utrudniają poruszania się po obiekcie. Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Sale dydaktyczne poziome i stopniowane. Przed drzwiami każdego pomieszczenia umieszczone są tablice informacyjne.

Do Wydziału Matematyki Stosowanej AGH, można również dostać się wejściem/wyjściem głównym do budynku A4. Do budynku prowadzą schody. Dla osób poruszających się na wózkach dostosowano wejście z boku budynku, z prawej strony względem wejścia głównego. Do wejścia prowadzi pochylnia. Przy wejściu usytuowana jest portiernia pełniąca rolę kontroli osób wchodzących do budynku. W budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażona w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille'a.
Komunikacja pozioma wewnątrz budynku, korytarze są na tyle szerokie, że nie utrudniają poruszania się po obiekcie. Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Na parkingu wewnętrznym, od strony wejścia bocznego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Na parking prowadzi wjazd od ulicy Reymonta 7 (Brama Główna). Wjazd na parking ogranicza szlaban, przy którym znajduje się domofon oraz stanowisko obsługi. Istnieje możliwość ubiegania się kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika Straży AGH - tel.: +48 12 617 40 01, +48 12 617 40 02.

W pobliżu zlokalizowane są przystanki komunikacji miejskiej Al. Mickiewicza, ul. Czarnowiejska, chodniki znajdujące się w otoczeniu budynku są w dobrym stanie technicznym. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się miejsca parkingowe. Wjazd i wyjazd od strony ul. Reymonta 7 (Brama Główna). Wjazd na parking ogranicza szlaban, przy którym znajduje się domofon oraz stanowisko obsługi.

Pawilon C-7

Czarnowiejska 36
30-054 Kraków

Wejście do budynku C-7 znajduje się od strony parkingu przed budynkiem C-6, wejście na poziomie parkingu dostosowane jest dla osób poruszających się na wózkach. Przy wejściu znajduje się domofon oraz portiernia, gdzie można uzyskać informację o lokalizacji poszczególnych pomieszczeń C7.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku, korytarze są na tyle szerokie, że nie utrudniają poruszania się po obiekcie. Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku znajdują się dwie windy, które wyposażone są w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille'a. W windach znajdują się barierki oraz lustra. Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku. Toalety te wyposażone są w system alarmowy.

Wydział Matematyki Stosowanej posiada w budynku C-7 pomieszczenia dydaktyczne, komputerowe, sale seminaryjną, pokój konsultacyjny, pomieszczenia biurowe dla pracowników naukowych. Na pierwszym piętrze 1 sala dydaktyczna na drugim piętrze 1 sala dydaktyczna. Trzecie piętro 1 sala dydaktyczna i 2 sale komputerowe. Czwarte piętro 1 sala dydaktyczna. Piąte piętro pokój socjalny. Szóste piętro 8 pomieszczeń biurowych dla pracowników dydaktycznych, 1 pokój konsultacyjny oraz sala seminaryjna. Przed drzwiami każdego pomieszczenia znajdują się etykiety w alfabecie Braille'a.
Budynek C- 7 znajduje się w sąsiedztwie Centrum Energetyki AGH i jest z nim bezpośrednio połączony za pomocą przewiązki. W pobliżu znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne oraz przystanki komunikacji miejskiej ul. Czarnowiejska.

Wjazd od strony ul. Reymonta 7 (Brama Główna). Wjazd na parking ogranicza szlaban, przy którym znajduje się domofon oraz stanowisko obsługi. Wyjazd od strony ul. Czarnowiejskiej. Istnieje możliwość ubiegania się kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika Straży AGH - tel.: +48 12 617 40 01, +48 12 617 40 02.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Działem Dostępności AGH
Strona: https://www.dostepnosc.agh.edu.pl/
E-mail: dostepnosc@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-46-30

Stopka