Skip to content ↓

Absolwenci

Absolwenci WMS są ważną częścią społeczności akademickiej. Wydział śledzi ich losy i pozostaje z nimi w stałym kontakcie. Absolwenci aktywnie uczestniczą w spotkaniach Kola Matematyków przy Stowarzyszeniu Wychowanków AGH. Kilkoro z nich czynnie wspiera Wydział w ramach pracy w Radzie Społecznej WMS.

Weryfikacja wykształcenia

Wszelką korespondencję dotyczącą weryfikacji wykształcenia absolwentów AGH na Wydziale Matematyki Stosowanej należy kierować na adres mailowy: dziekanat(at)wms.mat.agh.edu.pl.

Udzielanie informacji o absolwentach Wydziału Matematyki Stosowanej (WMS) Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie stronom trzecim.

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na przepisy  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Dziekanat Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nie udziela przyszłym pracodawcom ani instytucjom pośredniczącym w zatrudnieniu informacji zawierających dane osobowe, w szczególności nie dokonuje weryfikacji wykształcenia swoich absolwentów na wniosek tych instytucji.

 

Uczelnia może udzielić (potwierdzić)  informacje na temat przebiegu i zakończenia studiów innym podmiotom (w tym przyszłemu pracodawcy lub instytucji pośredniczącej w zatrudnieniu) , jeżeli zostały one wskazane przez studenta lub absolwenta jako upoważnione do otrzymania takich informacji, tzn. w przypadku, gdy absolwent WMS AGH sam zwróci się do Dziekanatu Wydziału z Wnioskiem o udzielenie (potwierdzanie) jego danych osobowych i we Wniosku wyraźnie wskaże dane podmiotu upoważnionego do otrzymania takich informacji  (dokładna nazwa i siedziba pracodawcy lub instytucji pośredniczącej w zatrudnieniu).

W przypadku, gdy to firma zewnętrzna przesyła jako załącznik w treści maila Zgodę absolwenta Uczelnia nie może ustosunkować się do zapytania.

I. Wytyczne dla firm zewnętrznych/stron trzecich:

 1. Firma pośrednicząca przesyła drogą e-mailową prośbę o weryfikację wykształcenia absolwenta AGH WMS. Formularz z danymi winien mieć formę zabezpieczonego hasłem pliku przesłanego jak załącznik do e-maila tj. nie będący treścią e-maila.
 2. Uczelnia nie odpowiada na e-maile, w których przesyłane są dane osobowe absolwentów w żaden sposób nie zabezpieczone.
 3. Pracownik Wydziału uruchamia procedurę weryfikacji po przesłaniu przez absolwenta Wniosku o potwierdzenie danych. Jeśli jest taka konieczność weryfikuje tożsamość absolwenta.
 4. Pracownik Wydziału weryfikuje wykształcenie absolwenta i potwierdza dane z przesłanego formularza.
 5. Pracownik Wydziału wysyła zwrotnie formularz dotyczący absolwenta.

UWAGA!

 • Druk przesłanego formularza firmy zewnętrznej winien mieścić się na jednej stronie (tak, by potwierdzane dane i podpis osoby weryfikującej były widoczne na jednej stronie; Uczelnia nie zajmuje się formatowaniem formularzy).
 • Uczelnia nie wypełnia danych, a jedynie potwierdza dane z formularza firmy zewnętrznej (pola oznaczone "proszę wpisać dane", nie będą wypełniane).
 • W przypadku przesyłania danych osobowych (np. w formie załączanych plików z danymi, załączanych skanów dyplomów) należy je każdorazowo zabezpieczać hasłem.

II. Wytyczne dla studentów/absolwentów:

 1. Absolwent przekazuje do Dziekanatu WMS (przynosi osobiście, przesyła drogą pocztową, przesyła e-mailem) wypełniony i podpisany własnoręcznie Wniosek o potwierdzenie danych.
 2. Pracownik Dziekanatu WMS w razie konieczności dokonuje autoryzacji tożsamości absolwenta.
 3. Pracownik Dziekanatu WMS potwierdza dane w formularzu przesłanym przez firmę zewnętrzną.

UWAGA!

 • W celu usprawnienia przeprowadzania procesu weryfikacji wykształcenia uzyskanego na WMS uprasza się studentów oraz absolwentów do podawania w systemie USOS drugiego adresu e-mail (spoza domeny agh). Korespondencja prowadzona przez absolwenta z adresu znajdującego się w bazie Uczelni ułatwi autoryzację jego danych.
 • Uczelnia nie wypełnia i nie poprawia danych w formularzach.
 • Studia na kierunku Matematyka są dwustopniowe. Wskazane w arkuszach weryfikacyjnych dane winny opierać się na danych w zależności od potwierdzanego tytułu. Jeżeli absolwent chce potwierdzenia danych ze studiów magisterskich  to okres początku i końca studiów winien dotyczyć okresu studiów drugiego stopnia.
 • Nazwa Kierunku i nazwa Specjalności winny być podane w formularzu zgodnie z ich brzmieniem na AGH. Są to nazwy własne, nie należy ich modyfikować.
 • Średnia ocen ujmowana w formularzach firm zewnętrznych dotyczy całego okresu danych studiów bez uwzględniania oceny z pracy dyplomowej. Średnia ta jest podawana w suplemencie – jako średnia ze studiów. Wpisanie niewłaściwej średniej uniemożliwi pracownikowi Wydziału potwierdzenie tej pozycji w formularzu.
 • Wniosek o potwierdzenie danych jest jedynym akceptowalnym drukiem. Uczelnia nie ustosunkuje się do sprawy w przypadku przesłania niewłaściwego druku.

Stopka