Studia II stopnia

Wydział Matematyki Stosowanej AGH prowadzi studia matematyczne I stopnia (licencjackie) i II stopnia (uzupełniające magisterskie).

Wiedza z zakresu podstawowych działów matematyki, przekazywana studentom podczas studiów, ma charakter uniwersalny i nie zależy od zmieniających się technologii, miejsca i czasu. Zatem jest podstawą do procesu kształcenia przez całe życie. Absolwenci studiów matematycznych oprócz wiedzy z zakresu matematyki i zastosowań matematyki posiadają umiejętności logicznego, konstruktywnego i perspektywicznego myślenia, podejmowania rozsądnych decyzji oraz szybkiego i trafnego wnioskowania, a kształtowanie takich umiejętności u studentów jest jednym z celów kształcenia na AGH.

Programy specjalności studiów II stopnia zawierają współczesne zastosowania matematyki w innych dziedzinach wiedzy, w szczególności w bankowości i finansach, informatyce, zarządzaniu, biologii, inżynierii materiałowej, elektronice, automatyce, mechanice i telekomunikacji. Umożliwia to studentom zdobywać umiejętności przydatne w przyszłości na rynku pracy i ułatwia zatrudnienie w przemyśle, bankach, sektorze ubezpieczeń, branży IT, administracji, nauce i oświacie oraz współpracę ze specjalistami z innych dziedzin. Ponadto, wiedza zawarta w programach studiów oraz umiejętności są uzupełniane aktywnym udziałem studentów w pracach kół naukowych.

Zajęcia dydaktyczne na kierunku są prowadzone przez matematyków prowadzących własne badania naukowe na wysokim poziomie. Ten fakt sprzyja rozwojowi naukowemu najlepszych studentów i przygotowuje do kontynuowana studiów matematycznych na studiach doktoranckich i pracy naukowej.

Informacje na temat specjalności

Absolwent specjalności matematyka finansowa ma wiedzę z zakresu modelowania matematycznego wykorzystującego teorię procesów stochastycznych w matematyce finansowej, podstawowych pojęć rynków finansowych i stóp procentowych, metod zarządzania ryzykiem stopy procentowej oraz zarządzania ryzykiem związanym z niepewnością przyszłych cen akcji, kursów walut, wysokości stóp procentowych, wartości indeksów i cen towarów.

Absolwent specjalności matematyka w informatyce ma wiedzę z zakresu matematyki dyskretnej, w szczególności teorii grafów, baz danych, metod probabilistycznych w matematyce dyskretnej, analizy algorytmów i ich złożoności oraz praktycznego zastosowania w programowaniu i szeroko pojętej informatyce, matematycznych podstaw teorii informacji, podstaw informatyki, w szczególności teorii automatów i języków formalnych oraz modeli sieci.

Absolwent specjalności matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych ma wiedzę z zakresu metod obliczeniowych i metod numerycznych równań różniczkowych stosowanych do znajdowania przybliżonych rozwiązań zagadnień matematycznych stawianych przez dziedziny stosowane np. technologie przemysłowe, zagadnień fizycznych i przyrodniczych, modeli mechaniki punktów materialnych i ośrodków ciągłych oraz sposobów ich rozwiązywania, układów dynamicznych, równań różniczkowych i całkowych, teorii aproksymacji.

Absolwent specjalności matematyka obliczeniowa i komputerowa ma wiedzę z zakresu zaawansowanych metod numerycznych i obliczeniowych, teorii algorytmów obliczeniowych i ich złożoności, uczenia maszynowego i sieci neuronowych, obliczeń i algorytmów kwantowych i Monte Carlo, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, baz danych, kryptografii i kryptoanalizy oraz ich praktycznego zastosowania.

Absolwent specjalności matematyka ubezpieczeniowa ma wiedzę z zakresu statystyki matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i procesów stochastycznych, matematyki ubezpieczeń na życie, podstawowych pojęć rynków finansowych, teorii ryzyka i zarządzania ryzykiem, teorii portfela, ekonometrii oraz modelowania matematycznego wykorzystującego teorię procesów stochastycznych w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej.

Absolwent specjalności matematyka w zarządzaniu ma wiedzę z zakresu matematyki dyskretnej, w szczególności teorii grafów, teorii algorytmów i ich złożoności programowania liniowego i dyskretnego, konstruowania modeli matematycznych stosowanych w naukach przyrodniczych i technicznych, statystyki i zarządzania finansami, baz danych i zarządzania systemem informatycznym.


Egzamin wstępny na studia II stopnia