Wydział Matematyki Stosowanej

Aktualne informacje o wydziale

Wydział Matematyki Stosowanej jest jednym z kilkunastu wydziałów wchodzących w skład Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica będącej najstarszą uczelnią techniczną w Krakowie. Obecnie na wydziale zatrudnionych jest ponad 100 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym ponad 30 samodzielnych pracowników naukowych.

Wydział Matematyki Stosowanej prowadzi studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie na kierunku matematyka. Posiada kategorię A uzyskaną w wyniku kompleksowej oceny parametrycznej przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto wydział posiada uprawnienia doktoryzowania i nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie matematyki.

Wydział mieści się na kampusie AGH zlokalizowanym w samym centrum Krakowa. W jego skład wchodzi część tzw. łącznika A3-A4 i budynku A4, w którym mieszczą się biuro dziekana, biuro administracyjne wydziału oraz pracownie komputerowe, a także budynek B7, w którym znajdują się dziekanat i biblioteka oraz odbywa się większość zajęć dydaktycznych.

Historia wydziału

Matematyka była obecna na AGH już od początku istnienia Uczelni. Pierwszym urzędującym rektorem ówczesnej Akademii Górniczej był matematyk - prof. Antoni Hoborski. Pełnił on równocześnie funkcję kierownika Katedry Matematyki. Oprócz wspomnianej katedry przy Wydziale Górniczym istniała wówczas również Katedra Geometrii Wykreślnej. Po drugiej wojnie światowej gwałtownie wzrosła liczba studentów. W ślad za tym wprowadzono zmiany organizacyjne i zwiększono grono matematyków zatrudnionych na Uczelni. W 1969 roku z kilku katedr matematyki i geometrii wykreślnej, działających przy poszczególnych wydziałach, utworzono Instytut Matematyki, a jego pracownicy prowadzili zajęcia dydaktyczne z matematyki na wszystkich wydziałach AGH. Decyzją Senatu AGH z dniem 1 listopada 1997 r. w miejsce Instytutu Matematyki został utworzony Wydział Matematyki Stosowanej. Obecnie działalność dydaktyczna ma charakter dwutorowy: z jednej strony dotyczy prowadzenia zajęć z matematyki ogólnej na poszczególnych wydziałach Uczelni, z drugiej zaś specjalistycznego kształcenia studentów na kierunku matematyka. Studia na tym kierunku zostały uruchomione w roku akademickim 1998/99. Program studiów ukierunkowany jest na zastosowania matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem: matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, matematyki obliczeniowej i komputerowej, zastosowań w informatyce i zarządzaniu, a także matematyki w naukach technicznych i przyrodniczych. W roku 2004 Wydział Matematyki Stosowanej uzyskał prawa doktoryzowania w zakresie matematyki, a w roku 2015 prawa nadawania stopnia doktora habilitowanego.