Skip to content ↓

Praktyki studenckie

Informacje ogólne

Praktyki na Wydziale Matematyki Stosowanej odbywają się na podstawie Zarządzenia nr 11/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zasad organizowania i odbywania studenckich praktyk w czasie nauki w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W ramach programu studiów I-go stopnia (studia licencjackie) studenci odbywają praktykę studencką po drugim roku studiów w wymiarze 90 godzin.

Praktyki odbywają się:

  • poza WMS na mocy Porozumienia (poniżej wzór do pobrania) między zakładem pracy/ firmą/ instytucją i AGH,
  • lub na WMS na podstawie Zgody (poniżej wzór do pobrania) opiekuna z ramienia WMS.

Uwaga!

  • nie ma praktyk w oparciu o umowę o pracę,
  • WMS oferuje odbycie praktyki w ramach organizacji wydarzeń na WMS. Kontakt bezpośrednio z organizatorem wydarzenia.
  • nieprzekraczalny termin przesyłania dokumentów upływa 30 maja każdego roku akademickiego.

Przygotowanie do praktyki

Wszystkie sprawy związane z organizacją obowiązkowej praktyki student załatwia samodzielnie przy wsparciu pracownika dziekanatu.

Zadania do wykonania przez studenta:

I. Przed odbyciem praktyki student dokonuje wyboru miejsca odbycia praktyki w zakładzie pracy/ firmie/instytucji lub decyduje się na praktykę na WMS.

II. Następnie student przesyła poniższe 3 dokumenty na adres:

praktykiwms(at)agh.edu.pl z domeny student agh i obowiązkowo do tygodnia od wysłania e-maila  dostarcza do pokoju 2.13, paw. B7.

1. Prośbę o Zgodę na odbycie praktyki(podpisuje opiekun z WMS)
2. Plan praktyk zaakceptowany przez zakład pracy/firmę/instytucję lub w przypadku praktyk na WMS odpowiedniej osoby z WMS.

Plan praktyki zawiera:
• nazwę zakładu pracy/firmy/instytucji lub WMS wraz z adresem i kodem pocztowym,
• liczba godzin 90 okres trwania praktyki(data rozpoczęcia i zakończenia),
• pełne dane studenta wraz z adresem zamieszkania,
• imię i nazwisko przedstawiciela firmy/instytucji oraz pełnioną funkcję,
• imię i nazwisko opiekuna praktyk,
• zakres planowanych czynności z rozliczeniem godzinowym wraz z efektami kształcenia zgodnymi  z sylabusem.

3. Aktualną polisę ubezpieczeniową(polisa ma obejmować cały okres praktyki, odpowiedzialność za poprawność danych ubezpieczyciela, numer polisy NNW i okresu jej obowiązywania spoczywa na studencie).

Po otrzymaniu dokumentów pracownik dziekanatu odsyła e-mailem wszystkim studentom informację o wyrażonej zgodzie na odbycie praktyk, a tym, którzy mają praktykę poza WMS, dodatkowo skan podpisanego porozumienia.
 
Porozumienie wystawiane jest w dwóch egzemplarzach, podpisane przez prodziekana ds. studenckich. Student zobowiązany jest do dopilnowania podpisu ze strony przedstawiciela zakładu pracy/firmy/instytucji.  


Akademiki

Na czas praktyki student może uzyskać miejsce w akademiku. Szczegóły i warunki uzyskania miejsca w akademiku należy uzgadniać w administracji Miasteczka Studenckiego. Wydział Matematyki Stosowanej nie wypłaca zwrotów za akademik.


Zaliczenie praktyki

Zadania do wykonania przez studenta:

I. Po odbyciu praktyki student przesyła poniższe 3 dokumenty na adres:

praktykiwms(at)agh.edu.pl z domeny student agh i obowiązkowo do tygodnia od wysłania e-maila  dostarcza do pokoju 2.13, paw. B7.

  1. Kopię Porozumienia - jedną z 2 podpisanych w zakładzie pracy/firmie/instytucji(odsyłają studenci odbywający praktykę poza WMS),
  2. Sprawozdanie z praktyki zgodne z przedstawionym planem praktyk(z osobnym podpisem studenta; odsyłają wszyscy studenci),
  3. Zaświadczenie o odbytej praktyce w danym zakładzie pracy/firmie/instytucji lub WMS. Zaświadczenie o odbytej praktyce odsyłają wszyscy studenci (poniżej przykładowy wzór do pobrania).

Po otrzymaniu tych dokumentów pracownik dziekanatu przedstawia Zaświadczenieo odbytej praktyce do podpisu opiekunowi praktyk ze strony WMS.

Po dokonaniu powyższych czynności praktyki zostają zaliczone.
 
Całkowite rozliczenie z praktyk musi być dokonane w trakcie szóstego semestru, najpóźniej na miesiąc przed przystąpieniem do obrony pracy licencjackiej.

Stopka