Zasady dyplomowania dla studiów I stopnia na WMS

Szczegółowe zasady realizacji procesu dyplomowania na studiach I stopnia na kierunku Matematyka obowiązujące od 1 października 2021 r.

I.    Praca licencjacka

1.    W przypadku studiów pierwszego stopnia obowiązkowym elementem programu studiów jest wykonanie przez studenta projektu dyplomowego, który dla studentów kierunku Matematyka stanowi pisemna praca licencjacka.
2.    Przygotowanie pracy licencjackiej realizowane jest w ramach seminarium licencjackiego w czasie 5 i 6 semestru studiów pierwszego stopnia. Grupa studentów uczestniczących w zajęciach seminaryjnych nie przekracza 15 osób. Prowadzący seminarium jest opiekunem wszystkich prac licencjackich pisanych przez uczestników tego seminarium.
3.    Temat pracy student otrzymuje od swojego opiekuna (prowadzącego seminarium licencjackie) w 5 semestrze studiów. Zgłoszenie tematu pracy następuje na formularzu zgłoszeniowym („Zgłoszenie tematu pracy licencjackiej” – załącznik), w którym zawarty jest temat pracy licencjackiej, cel pracy, proponowane wstępne pozycje literatury, na podstawie której będzie opracowany temat pracy, podpisy studenta i opiekuna pracy. Zgłoszenie tematu pracy jest jednym z warunków uzyskania wpisu na 6 semestr studiów. Tematy prac licencjackich zatwierdza Prodziekan ds. Studenckich po zaopiniowaniu przez powoływaną przez Dziekana Komisję ds. Prac Dyplomowych.
4.    W uzasadnionych przypadkach, na wniosek prowadzącego seminarium licencjackie skierowany do Prodziekana ds. Studenckich, praca licencjacka może być pracą zespołową. W pracach zespołowych udział każdego z wykonawców jest szczegółowo określony. W przypadku matematycznych prac licencjackich zespół może liczyć co najwyżej dwie osoby.
5.    W wyjątkowych przypadkach możliwa jest zmiana tematu pracy licencjackiej na podstawie pisemnego wniosku studenta złożonego do Prodziekana ds. Studenckich. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie zmiany, informację o dotychczasowym temacie pracy i proponowany nowy temat pracy licencjackiej. Do wniosku student dołącza uzupełniony formularz zgłoszenia nowego tematu pracy zaakceptowany przez opiekuna pracy.
6.    Praca licencjacka powinna być przygotowana w formacie A-4, czcionką 12-punktową z zachowaniem ogólnych zasad poprawności językowej i przejrzystości. Powinna liczyć około 15 stron formatu A-4. Zaleca się przygotowanie pracy w systemie TEX. Praca powinna być napisana w języku polskim, formą i treścią powinna przypominać typową pracę matematyczną (bez wymogu nowych wyników). Strona tytułowa pracy sporządzana jest zgodnie ze wzorem obowiązującym w Uczelni. W przypadku prac zespołowych  praca powinna liczyć około 25 stron formatu A4.
7.    Pod koniec 6 semestru studiów studenci prezentują swoje prace licencjackie podczas zajęć seminaryjnych. Ocena za prezentację pracy jest składową oceny z egzaminu dyplomowego.
8.    Rejestracja (złożenie) pracy odbywa się w formie elektronicznej zgodnie z zasadami opisanymi w Zarządzeniu Rektora AGH w sprawie zasad obsługi prac dyplomowych w AGH z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) oraz modułu Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Podczas rejestracji pracy student wgrywa ostateczną wersję pracy licencjackiej i ewentualne załączniki do pracy, wpisuje streszczenia w języku polskim i angielskim, wpisuje słowa kluczowe w języku polskim i angielskim oraz zatwierdza oświadczenie o samodzielności pracy.
9.    Warunkiem rejestracji pracy jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów przedmiotów i praktyk.
10.    Student zobowiązany jest zarejestrować pracę licencjacką do końca września. Pracę uznaje się za zarejestrowaną po wykonaniu w systemie APD wszystkich czynności przez studenta, opiekuna i recenzenta (proces rejestracji kończy wprowadzenie do systemu APD recenzji i oceny przez recenzenta pracy).
11.    W wyjątkowych szczególnie uzasadnionych przypadkach Prodziekan ds. Studenckich, na wniosek studenta złożony przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 10, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu zarejestrowania pracy nie więcej jednak niż o dwa miesiące. Do wniosku należy dołączyć opinię opiekuna pracy o stopniu jej zaawansowania.
12.    Oceny pracy dokonują niezależnie opiekun pracy oraz recenzent. Wprowadzenie recenzji i oceny pracy do APD odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Rektora AGH w sprawie zasad obsługi prac dyplomowych w AGH z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) oraz modułu Archiwum Prac Dyplomowych (APD). W przypadku rozbieżności ocen opiekuna i recenzenta ostateczna ocena pracy ustalana jest na posiedzeniu komisji egzaminu dyplomowego. W przypadku prac zespołowych w recenzji i ocenie pracy należy uwzględnić szczegółowe zakresy pracy przypisane poszczególnym autorom.
13.    Recenzentów prac licencjackich wyznacza Prodziekan ds. Studenckich.

II.         Egzamin dyplomowy


1.    Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:
•    przeprowadzonego w odrębnym, wyznaczonym wcześniej terminie, tzw. ogólnego egzaminu kierunkowego (zwanego dalej egzaminem licencjackim),
•    dyskusji nad projektem dyplomowym (zwanej dalej obroną pracy licencjackiej).
2.    Egzamin licencjacki sprawdzający poziom opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu studiowanego kierunku studiów ma formę pisemną. Odbywa się trzy razy w roku. Dwa terminy wyznaczane są przez Dziekana Wydziału, trzeci termin odbywa się zgodnie z kalendarzem rekrutacji na studia II stopnia. Wykaz zagadnień i przykładowych pytań podawany jest do wiadomości studentów przed zakończeniem 5 semestru studiów  –  poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej Wydziału.
3.    Egzamin licencjacki przeprowadza Wydziałowa Komisja Egzaminacyjna powołana przez Dziekana Wydziału.
4.    Egzamin licencjacki jest obowiązkowy. Do egzaminu może przystąpić student, który zaliczył wszystkie przewidziane programem studiów przedmioty i praktyki.
5.    Warunkiem koniecznym dopuszczenia do obrony pracy licencjackiej jest zdanie egzaminu licencjackiego.
6.    Jeżeli student nie złoży lub nie obroni pracy licencjackiej w okresie do końca następnego roku akademickiego od daty egzaminu, wówczas egzamin licencjacki musi być zdany ponownie na zasadach aktualnie obowiązujących.
7.    Przed przystąpieniem do obrony pracy licencjackiej student powinien
a)     zaliczyć przewidziane programem studiów przedmioty, praktyki (w tym uzyskać zaliczenie z projektu dyplomowego),
b)     uregulować wszystkie wymagane płatności,  
c)    złożyć w USOSweb zamówienie na komplety blankietów dyplomów i suplementów.
8.    Obrona pracy licencjackiej odbywa się odrębnie dla każdego studenta przed Komisją powoływaną przez Dziekana. Komisji przewodniczy Dziekan lub osoba przez niego upoważniona. W skład Komisji wchodzą opiekun pracy licencjackiej i recenzent. W przypadku gdy obecność opiekuna lub recenzenta podczas posiedzenia Komisji jest niemożliwa, Dziekan powołuje do Komisji na zastępstwo inną osobę. Podczas obrony pracy licencjackiej  student odpowiada na pytanie recenzenta dotyczące zagadnień zawartych w pracy.
9.    Harmonogram obron dla poszczególnych grup seminaryjnych ustala, powołany przez Dziekana, Przewodniczący Komisji Do Przeprowadzania Egzaminów Dyplomowych.
10.    Obrona pracy odbywa się nie później niż w terminie do końca października. Obrony prac licencjackich, które zostały złożone w terminie do końca czerwca, odbywają się w lipcu. W przypadku przedłużenia terminu do złożenia pracy licencjackiej –  w terminie do końca grudnia.
11.    Ocena egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną ocen za:
•    prezentację pracy licencjackiej,
•    odpowiedź na pytanie recenzenta zadane podczas obrony pracy,
•    pisemny egzamin licencjacki.
12.    Końcowy wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka,  wpisywany do dyplomu oraz suplementu, jest ustalany jako średnia ważona ocen:
•    średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia z wagą 0.7,
•    końcowa ocena pracy z wagą 0.2,
•    ocena egzaminu dyplomowego z wagą 0.1.
13.    Studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki: złożył pracę dyplomową i przystąpił do egzaminu dyplomowego w planowanym terminie, uzyskał średnią ze studiów powyżej 4,71, uzyskał oceny bardzo dobre zarówno z pracy, jak i egzaminu dyplomowego, Komisja może przyznać wyróżnienie. Absolwent, któremu przyznano wyróżnienie, otrzymuje dyplom z wyróżnieniem.

Źródło:  Zarządzenie Dziekana WMS nr 15/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Do pobrania Zestaw przykładowych zadań na egzamin licencjacki.