Zasady dyplomowania dla studiów I stopnia na WMS

Szczegółowe zasady prowadzenia procesu dyplomowania (licencjat) dla studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH

1.  Prace licencjackie
    1) Przygotowanie pracy licencjackiej realizowane jest w ramach seminarium licencjackiego. Realizowane jest ono w semestrach V i VI studiów pierwszego stopnia. Grupa studentów uczestniczących w zajęciach nie przekracza 15 osób. Prowadzący seminarium jest opiekunem wszystkich prac licencjackich pisanych przez uczestników tego seminarium.


    2) Temat pracy otrzymuje student od swojego opiekuna (prowadzącego seminarium licencjackie) w V semestrze studiów. Zgłoszenie tematu pracy następuje na formularzu udostępnionym na stronie internetowej WMS. Tematy zatwierdza dziekan.


   3)  Praca powinna liczyć około 15 stron formatu A-4, powinna być napisana po polsku, w LaTeX-u [standardowa wielkośœć strony, 12pt, styl "article"]. Formą i treścią powinna przypominać typową pracę matematyczną (bez wymogu nowych wyników). Pierwsze dwie strony powinny być niezależnie przygotowane według szablonu, który można pobrać ze strony internetowej wydziału. Pierwsza strona ma być stroną tytułową, a druga zawierać oświadczenie studenta i podpis opiekuna. Do egzemplarza, który pozostaje w dziekanacie należy jako trzecią stronę wstawić przygotowany formularz oceny pracy licencjackiej (załącznik nr 2). Pracy nie należy oprawiać, a jedynie trwale zszyć wzdłuż grzbietu. Do tego egzemplarza należy też dołączyć tekst pracy w formie elektronicznej (plik pdf).


   4) Pod koniec VI semestru studenci prezentują swoje prace licencjackie podczas zajęć seminarium. Ocena za prezentację jest wpisywana do formularza oceny pracy licencjackiej.

    5)  Złożenie pracy i rejestracja egzemplarzy pracy w formie pisemnej i elektronicznej ma nastąpić do dnia 30 czerwca (zgodnie z Regulaminem Studiów). Warunkiem rejestracji egzemplarzy  pracy jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów przedmiotów i praktyk oraz pozytywna ocena pracy licencjackiej przez jej opiekuna.


   6)  W momencie rejestracji student dostarcza do dziekanatu dwa podpisane egzemplarze pracy licencjackiej, przy czym jeden z nich  zawiera  formularz recenzji z pozytywną oceną opiekuna i elektroniczną wersją pracy.   Wtedy też do dziekanatu  należy dostarczyć 4 zdjęcia dyplomowe, potwierdzenie opłaty za dyplom w ustalonej wysokoœci, opcjonalnie podanie o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim i dodatkowe jedno  zdjęcie wraz z potwierdzeniem wniesienia dodatkowej opłaty za odpis dyplomu w języku angielskim.


   7)  Oceny pracy dokonują niezależnie opiekun i recenzent. Recenzja ma charakter uproszczony - tabelka w formularzu oceny pracy licencjackiej.

8)  Recenzenta pracy licencjackiej wyznacza dziekan.

    9) Praca licencjacka może być pracą zespołową, pod warunkiem, że udział każdego z wykonawców jest szczegółowo okreśœlony. W przypadku matematycznych prac licencjackich zespół może liczyć co najwyżej trzy osoby.

2. Egzamin licencjacki

     1) Warunkiem koniecznym dopuszczenia do obrony pracy licencjackiej jest zdanie egzaminu licencjackiego (kierunkowego) potwierdzającego osiągnięcie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętnośœci i kompetencji społecznych osiąganych w trakcie studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka.

     2)  Egzamin licencjacki (kierunkowy) ma formę pisemną testu wyboru składającego się z 25 zadań, w tym 15 „łatwych” i 10 „trudnych”. Wszystkie zadania są wybierane z zestawu zadań publikowanego na stronie internetowej WMS. Za każdą poprawną odpowiedŸź zdający otrzyma 4 punkty. Test jest punktowany w skali 0 – 100 i oceniany w skali ocen według zasady podanej w Regulaminie Studiów AGH.

     3) Egzamin pisemny licencjacki odbywa się trzy razy w roku. Dwa terminy wyznacza dziekan w okresie sesji egzaminacyjnych. Trzeci termin odbywa się zgodnie z kalendarzem rekrutacji na studia drugiego stopnia.

    4) Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez dziekana.


    5)  Jeœli student nie złoży lub nie obroni pracy licencjackiej w okresie do końca następnego roku akademickiego do daty egzaminu, wówczas egzamin licencjacki musi być zdany ponownie na zasadach aktualnie obowiązujących.

 

3. Obrona pracy licencjackiej, egzamin dyplomowy

     1)  Obrona pracy licencjackiej (egzamin dyplomowy) odbywa się odrębnie dla każdego studenta. Podczas obrony pracy licencjackiej  student odpowiada na pytanie  dotyczące zagadnień zawartych w pracy.

2)      Ocena egzaminu dyplomowego jest œśrednią arytmetyczną ocen za:

-          prezentację pracy licencjackiej,

-          odpowiedŸź na pytanie podczas obrony pracy,

-          pisemny egzamin licencjacki.

 

3)      Końcowy wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka,  wpisywany do dyplomu oraz suplementu, jest ustalany jako œśrednia ważona ocen:

-          œśredniej oceny ze studiów pierwszego stopnia z wagą 0.8,

-          końcowej oceny pracy z wagą 0.1,

-          oceny egzaminu dyplomowego z wagą 0.1.

   4) Obrony prac licencjackich studentów, którzy ukończyli studia w terminie, odbywają się w ciągu kilku pierwszych dni lipca, bezpośœrednio po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej. Terminy obron wyznacza dziekan.

   5) Na obronę prac dyplomowych studentów jednej grupy seminaryjnej przeznaczonych jest 5 godzin lekcyjnych.

   6) Obrony prac licencjackich studentów, którzy nie ukończyli studiów w terminie  lub nie zarejestrowali pracy do dnia 30 czerwca, odbywają się w terminach ustalonych przez dziekana przed upływem trzech miesięcy od dnia zarejestrowania pracy.

Uchwała Wydziału Matematyki Stosowanej w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania dla studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka

Formularz oceny pracy licencjackiej

Rejestracja pracy licencjackiej

Rejestracja pracy ma nastąpić do dnia 30 czerwca (zgodnie z §24 p. 7 Regulaminu Studiów).

W momencie rejestracji student dostarcza do dziekanatu:
a. Dwa podpisane egzemplarze pracy licencjackiej, przy czym jeden z nich wraz z recenzją opiekuna i elektroniczną wersją pracy.
b. 4 zdjęcia o wymiarach 4,5 x 6,5 cm.
c. Potwierdzenie opłaty za dyplom w wysokoœci 60 złotych.
d. Opcjonalnie podanie o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim. Wtedy też dodatkowo 1 zdjęcie i potwierdzenie wniesienia dodatkowej opłaty w wysokoœci 40 złotych.
e. Opłaty należy wnieśœć na konto Wydziału Matematyki Stosowanej. 
Numer konta: 80 1240 4722 1111 0000 4851 3564
Tytuł: opłata za dyplom lub opłata za odpis w języku angielskim.
f. Indeks należy złożyć w dziekanacie natychmiast po uzyskaniu wszystkich wpisów.
 

Zadania na egzamin licencjacki

Zadania na egzamin licencjacki - zadania "łatwe"
Zadania na egzamin licencjacki - zadania "trudne"

Egzamin wstępny na studia II stopnia
 
Dla absolwentów WMS AGH egzamin licencjacki zdawany w roku akademickim 2017/2018 jest jednocześœnie egzaminem wstępnym na studia drugiego stopnia na WMS rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019. Pozostałe osoby i kandydaci spoza WMS będą  pisać egzamin wstępny we wrześœniu,  zasady jego przeprowadzenia będą takie same, jak dla egzaminu licencjackiego.

Przed przystąpieniem do pisania pracy warto przeczytać

O pisaniu prac matematycznych po polsku