Ilekroć w poniższych informacjach jest odwołanie do Regulaminu Studiów AGH (RS), oznacza to odwołanie do nowego regulaminu studiów, który obowiązuje w  Akademii Górniczo-Hutniczej od dnia 01.10.2019 r.

Regulamin Studiów (RS)

Ogólna procedura obsługi

Wnioski (podania) do Prodziekana ds. Studenckich kierowane są zawsze poprzez Dziekanat.

Można to zrobić  osobiście, za pomocą tradycyjnej poczty lub mailem:

 • Składając podanie do stosownej skrzynki znajdującej się przy portierni w budynku B7 (włożone do koperty z adnotacją „Dziekanat WMS”)
 • Wysyłając podanie za pomocą poczty tradycyjnej na adres Dziekanatu WMS
 • Przesyłając skan podania pocztą elektroniczną (tylko i wyłącznie z adresów mailowych zarejestrowanych w domenie AGH) na adres prodziekan.studenci@wms.mat.agh.edu.pl

UWAGA! Składanie podań/wniosków w formie elektronicznej dopuszczalne jest wyjątkowo w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, gdy zajęcia są prowadzone w sposób zdalny.

Zmiana indywidualnego planu studiów IPS (tzw. siatki) dla studentów studiów II stopnia

Przed rozpoczęciem semestru Student może dokonać zmian w siatce IPS.

W tym celu należy złożyć w Dziekanacie podanie w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2021 roku.

Podanie musi zawierać zgodę Opiekuna specjalności na dokonanie zmian w siatce IPS. Do podania należy załączyć siatkę IPS z wprowadzonymi zmianami.

Pozytywna decyzja zostaje wprowadzona do systemu teleinformatycznego Uczelni, o negatywnej student jest informowany przez Dziekanat drogą mailową.

Wzór wniosku do pobrania (należy uzupełnić na komputerze lub czytelnie wypełnić ręcznie, własnoręcznie podpisać):

Szczegółowe zasady konstrukcji indywidualnych planów studiów IPS na II stopniu studiów znajdują się tutaj.

Wpis na kolejny semestr studiów w roku akademickim 2020/2021

1. ZALICZENIA SEMESTRU STUDIÓW, WPIS NA SEMESTR STUDIÓW

Okresem rozliczeniowym w Uczelni jest semestr studiów (RS § 17.1.)

Zaliczeniu podlegają kolejne semestry studiów zgodnie z planem studiów obowiązującym w ramach programu studiów na danym kierunku studiów.

Warunkiem zaliczenia semestru studiów jest zaliczenie wszystkich modułów zajęć określonych w programie studiów, przewidzianych w planie tego semestru studiów i uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS.

UWAGA!
Na 3 roku studiów I stopnia oraz na studiach II stopnia studenci studiują według indywidualnych planów studiów IPS. Indywidualny plan zajęć na dany semestr obejmuje w szczególności wszystkie obowiązkowe oraz obieralne moduły zajęć, które student zamierza realizować i zaliczyć w danym semestrze (§ 8 RS). Warunkiem zaliczenia semestru studiów jest zaliczenie wszystkich modułów zajęć przewidzianych w IPS.

Udzielenie wpisu na ostatni semestr studiów pierwszego stopnia dopuszczalne jest pod warunkiem zaliczenia wszystkich wymaganych planem wcześniejszych semestrów studiów modułów zajęć oraz braku jakichkolwiek zaległości w nauce.

Zaliczenie semestru studiów oraz potwierdzanie uzyskania wpisu na kolejny semestr studiów dokonywane jest w systemie teleinformatycznym Uczelni nie później niż w ciągu tygodnia od rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego. Potwierdzenie uzyskania wpisu dokonywane jest również w karcie okresowych osiągnięć studenta (karta jest drukowana przez Dziekanat po zakończeniu semestru i umieszczana w teczce akt osobowych Studenta).

Studentowi, który uzyskał zaliczenie wszystkich przedmiotów (za wyjątkiem studentów po urlopie) Dziekanat dokonuje zmiany statusu  bez składania wniosku o wpis na kolejny semestr.

2. ZALEGŁOŚCI W NAUCE

Dziekan podejmuje decyzję o wpisie na kolejny semestr, powtarzaniu semestru, urlopie.

W tym celu należy złożyć w Dziekanacie odpowiedni wniosek  w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2021 roku.

Pozytywna decyzja zostaje wprowadzona do systemu teleinformatycznego Uczelni, o negatywnej student jest informowany przez Dziekanat drogą mailową.

Rodzaj składanego wniosku zależy od sytuacji Studenta wynikającej z toku studiów:

·         Wpis na kolejny semestr studiów z dopuszczalnym łącznym deficytem punktów

W sytuacji, gdy suma punktów ECTS z wszystkich niezaliczonych w toku studiów przedmiotów nie przekracza 15 ECTS, student może ubiegać się o wpis na kolejny semestr studiów z tzw. dopuszczalnym łącznym deficytem punktów ECTS.

Wzór wniosku do pobrania (należy uzupełnić na komputerze lub czytelnie wypełnić ręcznie oraz własnoręcznie podpisać):

·         Przekroczony dopuszczalny łączny deficyt punktów ECTS

Jeśli student przekroczył dopuszczalny łączny deficyt 15 ECTS może: 

1. złożyć podanie z prośbą o udzielenie urlopu na jeden semestr zimowy/letni i powtarzanie semestru zimowego/letniego (student realizuje wtedy jedynie przedmioty niezaliczone tj. takie, z których nie została wystawiona ocena końcowa). Powtarzanie semestru jest możliwe tylko raz na każdym stopniu studiów.

Wzór wniosku do pobrania (należy uzupełnić na komputerze lub czytelnie wypełnić ręcznie oraz własnoręcznie podpisać):

2. złożyć podanie z prośbą o udzielenie urlopu na rok z możliwością zaliczania zaległych przedmiotów podczas urlopu (student realizuje niezaliczone przedmioty podczas urlopu)

Wzór wniosku do pobrania (należy uzupełnić na komputerze lub czytelnie wypełnić ręcznie oraz własnoręcznie podpisać):

UWAGA!  W trakcie urlopu od zajęć (z wyłączeniem urlopu zdrowotnego) i/lub powtarzając semestr studiów, za zgodą Dziekana Wydziału, student może brać udział w niektórych zajęciach przewidzianych programem studiów dla kolejnego semestru w ramach tzw. awansu.

W tym celu należy złożyć w Dziekanacie odpowiedni wniosek.

Wzór wniosku do pobrania (należy uzupełnić na komputerze lub czytelnie wypełnić ręcznie oraz własnoręcznie podpisać):

·         Powtarzanie zajęć

W przypadku studentów powtarzających zajęcia należy obowiązkowo w pierwszym tygodniu zajęć skontaktować się  z prowadzącym zajęcia wybranej grupy i uzyskać zgodę na wpis do tej grupy, a następnie skontaktować się z Dziekanatem w celu wpisania się do wybranej grupy w systemie informatycznym USOS lub WU.

UWAGA! Powtarzanie przedmiotu wiąże się z koniecznością ponownego udziału w zajęciach z przedmiotu, którego student nie zaliczył. W przypadku przedmiotów powtórnie zaliczanych Dziekan Wydziału w porozumieniu z prowadzącym przedmiot na wniosek studenta może go zwolnić z obowiązku ponownego udziału w niektórych zajęciach z tego przedmiotu, przepisując mu oceny z zaliczonych zajęć, jeżeli w międzyczasie nie nastąpiły zmiany w efektach uczenia się uzyskiwanych w ramach ich realizacji.

W tym celu należy złożyć w Dziekanacie wniosek o przepisanie ocen, z potwierdzoną przez Prowadzącego przedmiot opinią.

Wzór wniosku do pobrania (należy uzupełnić na komputerze lub czytelnie wypełnić ręcznie oraz własnoręcznie podpisać):

UWAGA! W przypadku powtarzania przedmiotu Student zobowiązany jest wnieść opłatę zgodnie z zarządzeniem Rektora. Wysokość stawki w roku akademickim 2020/2021 za jedną godzinę zajęć dydaktycznych wynosi 10 zł (zarządzenie Rektora 33/2020).

Opłata wnoszona jest jednorazowo z góry do dnia 15 października za zajęcia realizowane w semestrze zimowym i do dnia 15 marca za zajęcia realizowane w semestrze letnim.

Regulamin pobierania opłat

3. REAKTYWACJA, PRZENIESIENIE i PRZEPISANIE OCEN.

Reaktywacja na studia dopuszczalna jest jeden raz na każdym stopniu studiów w ramach przerwanych studiów (skreślenie z listy studentów).
W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału może jeden raz na każdym stopniu studiów wyrazić zgodę na ponowną reaktywację na studia.

UWAGA! Reaktywacja na studia nie jest dopuszczalna po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
Warunkiem podjęcia studiów w ramach reaktywacji jest dokonanie wpisu na listę studentów. Wniosek w tej sprawie należy złożyć najpóźniej 28.02.2021 r.

Przeniesienie

Student może przenieść się z innej uczelni, zmienić Wydział lub kierunek studiów w AGH za zgodą Dziekana Wydziału przyjmującego, za pisemnie potwierdzoną wiedzą Dziekana Wydziału, który opuszcza, o ile wypełnił wszystkie obowiązki wobec uczelni i Wydziału, który opuszcza, w szczególności gdy zaliczył wszystkie przewidziane dotychczas programem studiów moduły zajęć.

Zmiana uczelni, zmiana Wydziału lub kierunku studiów w AGH stanowi kontynuację studiów i odbywa się na wniosek  studenta nie wcześniej niż po uzyskaniu wpisu na co najmniej drugi semestr w  ramach dotychczasowych studiów.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć najpóźniej 28.02.2021 r.

Zmiana nie jest dopuszczalna po rozpoczęciu zajęć w danym semestrze. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych Prorektor  ds. Kształcenia, działający z upoważnienia Rektora, może odstąpić od tej zasady.

Przepisanie ocen

4. INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW (IOS)

Student ma prawo do odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów za zgodą Dziekana Wydziału.

O IOS mogą się ubiegać w szczególności studenci:

 • szczególnie uzdolnieni i wyróżniający się w nauce;
 • niepełnosprawni;
 • znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej;
 • biorący  udział  w  zawodach  sportowych  na  poziomie  krajowym  lub międzynarodowym;
 • pragnący odbyć część studiów w innej uczelni;
 • studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów;
 • wybrani do kolegialnego organu Uczelni;

W przypadku studiów stacjonarnych studentce będącej w ciąży, studentce lub studentowi będących  rodzicami nie można odmówić zgody na odbywanie studiów na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu według IOS do czasu ich ukończenia. Odpowiednio udokumentowany wniosek należy złożyć do Dziekana Wydziału.

IOS może polegać w szczególności na:

 • indywidualnym doborze modułów zajęć, metod i form kształcenia;
 • modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów;
 • modyfikacji liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów;
 • modyfikacji tygodniowego harmonogramu zajęć, w miarę możliwości, poprzez  wybór  grupy  zajęciowej  i/lub  godzin  zajęć  w  sposób umożliwiający   realizację   obowiązującego   programu   studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta;
 • zmianach  terminów  egzaminów  i  zaliczeń  w  porozumieniu z prowadzącym przedmiot lub zajęcia.

Wzór wniosku do pobrania (należy uzupełnić na komputerze lub czytelnie wypełnić ręcznie oraz własnoręcznie podpisać):