Sprawy socjalne

Obligatoryjną formą ubiegania się o stypendium socjalne, specjalne stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę jest wypełnienie wniosku w systemie Wirtualna Uczelnia (3 rok studiów) i USOS (dla pozostałych roczników). Nie zwalnia to studentów z konieczności złożenia oryginału wniosku z niezbędnymi załącznikami w formie papierowej.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Działu Spraw Studenckich AGH.

Formularze

Dodatkowe informacje:

Miasteczko studenckie i akademiki

Przydział miejsc w Domu Studenckim odbywa się centralnie za poœśrednictwem systemu informatycznego
Miasteczka Studenckiego AGH dostępnego pod adresem http://akademik.agh.edu.pl .

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Miasteczka Studenckiego AGH w
zakładce dokumenty: www.miasteczko.agh.edu.pl