Identyfikacja Studenta w systemach AGH

Nr albumu  –  to podstawowy numer identyfikacyjny, którym posługujemy się na Uczelni. Każdy z nowo przyjętych Studentów otrzymał ten numer po dokonaniu wpisu na listę studentów.

Konto e-mail w domenie AGH –  jest niezbędne do komunikacji w sprawach studiów i uczelni. Tylko z tego konta będzie można wysyłać wszelkiego rodzaju podania i deklaracje. Jest niezbędne do uwierzytelnienia danych studenta. Wysyłane z tego konta maile powinny być dodatkowo podpisywane imieniem, nazwiskiem oraz numerem albumu.
Konto to jest potrzebne również do uzyskania dostępu do platform zdalnego nauczania (UPeL, MS Teams).
Konto e-mail w domenie AGH zakładamy na stronie:  https://panel.agh.edu.pl/newuser/newuser.php. Potrzebny będzie numer legitymacji studenckiej – czyli numer albumu, numer PESEL, posiadanie prywatnego konta e-mail.

Konto w systemie USOS – system USOS (Uczelniany System Obsługi Studiów) jest podstawową platformą komunikacji w zakresie realizacji studiów. Tam znajdują się informacje o realizowanych przedmiotach, otrzymanych ocenach, przebiegu studiów. Przez system USOS będą również przekazywane różne informacje z dziekanatu, np. numery grup studenckich do których jesteśmy przypisani.
Należy niezwłocznie ustawić hasło i uzyskać dostęp do USOS. Pomocna przy tym może być strona:  https://www.usos.agh.edu.pl/usos-dla-studenta/.

Na konto w USOS-ie oraz na adres mailowy w domenie AGH przesyłane mogą być informacje organizacyjne jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego. Dlatego ważne jest jak najszybsze dokonanie logowania.

Organizacja zajęć

W semestrze zimowym 2020/2021 część zajęć odbywać się będzie w systemie zdalnym z wykorzystaniem platform edukacyjnych MS Teams oraz UPeL.

Szczegółowe informacje ws. prowadzenia zajęć znajdują się tutaj.

Edukacja zdalna realizowana będzie z wykorzystaniem dwóch platform MS Teams oraz UPeL.

Obie platformy są podstawowymi narzędziami w AGH do prowadzenia nauczania zdalnego. Dlatego należy zapoznać się ze strukturą tych platform przed rozpoczęciem roku akademickiego. Jednocześnie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w głośnik oraz kamerę celem realizacji procesu kształcenia.

MS Teams – jest częścią pakietu MS Office 365, wymaga założenia konta w tej domenie. Dane na temat instalacji znajdują się na stronie: https://pomoc-it.agh.edu.pl/.

UPeL (Uczelniana Platforma e-Learningowa) również wymaga założenia konta oraz instalacji. Szczegółowe instrukcje znajdują się na stronie: https://upel.agh.edu.pl/kokpit/faq.html#aktywacja

Zajęcia z wychowania fizycznego w roku akademickim 2020/2021

Zajęcia z WF w nowym roku akademickim 2020/2021 będą prowadzone w trybie mieszanym tj. stacjonarnie w obiektach Uczelni oraz zdalnie jako „aktywności fizyczne” w formie krótkich instruktaży treningowych przesyłanych za pośrednictwem platformy UPeL

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Legitymacje studenckie ELS

Informacje dotyczące wydawania legitymacji studenckich ELS zostaną podane okresie 28-30.09.2020 r. Wydawanie legitymacji planuje się od 1.10.2020 r.

Opieka zdrowotna SCANMED

Zgodnie z praktyką lat ubiegłych, również w tym roku zostanie przeprowadzona przez SCANMED akcja informacyjna dla studentów I roku rozpoczynających naukę w naszej Uczelni. Przedmiotem akcji jest przekazanie informacji studentom o możliwości bezpłatnego korzystania z opieki medycznej, która w obecnie panującej sytuacji nabiera szczególnego znaczenia.

Szczegóły akcji znajdują się na stronie: https://www.dss.agh.edu.pl/aktualnosci/informacje-biezace/article/komunikat-prorektora-ds-studenckich-dot-akcji-promocyjnej-scanmed-dla-studentow-i-roku/