Konkurs Laur Dydaktyka AGH - zgłaszanie kandydatów

Opublikowano 15.04.2021r.

Do 22 kwietnia br. Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH przyjmuje zgłoszenia do konkursu dla wybitnych nauczycieli akademickich Akademii Górniczo-Hutniczej – Laur Dydaktyka AGH.

Szczegóły konkursu:

https://www.agh.edu.pl/info/article/laur-dydaktyka-agh-zglos-kandydature/ https://laur.samorzad.agh.edu.pl/#/

Stypendium Zielińskich w 2021 r.

Opublikowano 12.04.2021r.

Rozpoczyna się nabór wniosków o stypendium z Fundacji Pomocy Edukacyjnej
dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu.

To stypendia dla wyróżniających się w nauce i szczególnie uzdolnionych studentów AGH.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania wniosków - termin do 4 marca br.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://www.dss.agh.edu.pl/aktualnosci/informacje-biezace/article/stypendium-zielinskich-w-2021-r/

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Opublikowano 29.03.2021r.

Konkurs dotyczy prac obronionych w roku akademickim 2019/2020.

Organizatorem Konkursu jest Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego.

Uczestnikami Konkursu mogą być:
> absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich - w części dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej z zakresu
statystyki,
> absolwenci studiów doktoranckich – w części dotyczącej najlepszej pracy
doktorskiej.

Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 31 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj

Konsultacje psychologiczne oraz prawne dla studentów

Opublikowano 23 marca 2021 r.

Przypominamy o możliwości korzystania przez studentów AGH z bezpłatnej pomocy psychologicznej oraz prawnej.
Więcej szczegółów znajduje się na stronach Działu Spraw Studenckich AGH:
pomoc psychologiczna  https://www.adapter.agh.edu.pl/punkt-konsultacyjny/

pomoc prawna  https://www.dss.agh.edu.pl/aktualnosci/informacje-biezace/article/konsultacje-prawne-dla-studentow/

https://www.dss.agh.edu.pl/aktualnosci/informacje-biezace/article/konsultacje-prawne-dla-studentow-1/

Zapomoga

Opublikowano 23 marca 2021 r.

Przypominamy, że studenci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, związanej na przykład z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii, mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi z Funduszu stypendialnego zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów AGH.
Więcej szczegółów na stronie https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/zapomoga/

Konkursy dla studentów

Opublikowano 23 marca 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego w 2021 roku ogłosił dwa konkursy:

1) III edycję Konkursu im. Witolda Wilkosza na najlepszą pracę studencką popularyzującą matematykę

https://ok-ptm.im.uj.edu.pl/wilkosz.php

https://ok-ptm.im.uj.edu.pl/post.php?data=2021-02-26

Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2021 r. poprzez formularz zgłoszeniowy (szczegóły w ogłoszeniu pod adresem wyżej).

2) kolejną edycję Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

https://ok-ptm.im.uj.edu.pl/krygowska.php

https://ok-ptm.im.uj.edu.pl/post.php?data=2021-02-22

Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2021 r. poprzez formularz zgłoszeniowy (szczegóły w ogłoszeniu pod adresem wyżej).

Zapraszamy do udziału!

Warsztatowe zajęcia językowe dla studentów

Opublikowano dnia 18.03.2021 r.

Studium Języków Obcych zaprasza studentów na warsztaty  językowe: JĘZYKI Z POWEREM - warsztatowe zajęcia językowe dedykowane studentom o niższych kompetencjach językowych planujących karierę zawodową w branży IT i pokrewnych.

Warsztaty skierowane są do studentów studiów I lub II stopnia, którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry.
Zajęcia będą prowadzone w ramach projektu Zintegrowany Program Uczelni dla Akademii Górniczo-Hutniczej - moduł "Podnoszenie kompetencji".
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
http://www.sjo.agh.edu.pl/power.php

Nabór do programu Erasmus+

Opublikowano dnia 15.03.2021 r.

W związku z ogłoszeniem naboru do programu Erasmus+, wyjazdów na studia lub praktyki zagraniczne w roku akademickim 2021/2022, zapraszamy do składania ankiet rekrutacyjnych wraz z certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na poziomie B2.

Do 9 kwietnia 2021 r. można składać aplikacje tylko na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022. Natomiast dodatkowa rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022 odbędzie się w październiku br.

Ogólne zasady programu Erasmus+ znajdują się na stronie Działu Współpracy z Zagranicą: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/

Ankiety rekrutacyjne na studia i  praktyki można pobrać ze strony: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/dokumenty/

Ankiety należy przesyłać mailowo na adres dziekanat@wms.mat.agh.edu.pl oraz składać w godzinach pracy Dziekanatu w pokoju 2.13 w pawilonie B7.

Obowiązujący wykaz umów międzyinstytucjonalnych Programu ERASMUS+ w latach akademickim 2014–2021 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie znajduje się na stronie: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/umowy-miedzyinstytucjonalne-erasmus/wykaz-umow-erasmus-2014-2020/

W razie pytań lub wątpliwości można się kontaktować z Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus+ dr hab. Anną Dudek, prof. AGH (e-mail: aedudek@agh.edu.pl, telefon (12) 617 44 05).

Obowiązkowe szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów AGH online

Ogłoszenie z dnia 2 marca 2021 r.

Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy AGH informuje o uruchomieniu szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów AGH w formie kursu online na platformie UPeL. Zapisy na kurs odbywają się od 1 marca 2021 od godz. 15:00 CET i potrwają do dnia 14 marca 2021 roku do godziny 23:59 CET a realizacja zajęć w ramach kursu, będzie możliwa od momentu zarejestrowania się do dnia 31 marca 2021 roku do godziny 23:59 CET. Szczegółowe informacje (Instrukcja kursu i link do logowania) umieszczone są pod adresem: www.bhp.agh.edu.pl/studenci/ Zgodnie z przyjętymi w AGH zasadami każdemu studentowi, który ukończył w latach ubiegłych szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia w AGH, przysługuje możliwość przepisania szkolenia bez konieczności odbywania kursu. Szczegóły dotyczące przepisania znajdują się pod adresem: www.bhp.agh.edu.pl/studenci/

Przypominamy, że brak zaliczenia obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów AGH skutkuje brakiem awansu na kolejny semestr/rok studiów.

Organizacja 6 semestru dla studentów 3 roku studiów I stopnia w roku akademickim 2020/2021

Ogłoszenie z dnia 26.02.2021 r.

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem 07/2021 Dziekana Wydziału prof. dra hab. Piotra Oprochy z dnia 24 lutego 2021 r. obowiązuje następująca organizacja 6 semestru (dyplomowego) dla studentów 3 roku studiów I stopnia:

  • 1 marca do 17 maja – zajęcia 6 semestru
  • 1 kwietnia do 7 kwietnia – wakacje wiosenne (ferie świąteczne)
  • 18 maja do 1 czerwca – letnia sesja egzaminacyjna – część podstawowa
  • 7 czerwca do 22 czerwca – letnia sesja egzaminacyjna – część poprawkowa

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych – 1 maja, 3 maja
Egzamin kierunkowy (licencjacki) – 11 czerwca, 22 czerwca

Zmiana opiekuna specjalności Matematyka ubezpieczeniowa

Ogłoszenie z dnia 26.02.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana opiekuna specjalności Matematyka ubezpieczeniowa na studiach II stopnia. Nowym opiekunem specjalności została dr hab. Anna Dudek, prof. AGH.

Dyżury Prodziekan ds. Studenckich w okresie 15.02.2021 – 26.02.2021 roku

Opublikowano w dniu 15.02.2021 r.

Informujemy, że w okresie 15.02.2021 – 26.02.2021 roku dyżury Prodziekan ds. Studenckich odbywać się będą we wtorki i piątki w godz. 10.30 -12.30.

Preferowany kontakt za pomocą platformy MS Teams po wcześniejszym ustaleniu terminu w Dziekanacie Wydziału.

Wpis na semestr letni 2020/2021 - ogłoszenie

Opublikowano w dniu 15.02.2021 r.

Przypominamy, że wnioski/podania dotyczące przebiegu studiów, a w szczególności podania o reaktywacje, przeniesienie, urlop, wpis na semestr, przepisanie przedmiotu/oceny należy składać w DZIEKANACIE w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2021 roku.

Wnioski/podania składane w postaci elektronicznej mogą być przesyłane  tylko i wyłącznie z adresów mailowych zarejestrowanych w domenie AGH.

Wnioski/podania prosimy przesyłać na adres prodziekan.studenci@wms.mat.agh.edu.pl

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Zmiany w indywidualnych planach studiów (tzw. siatkach godzinowych) dla studentów II stopnia na semestr letni 2020/2021

Opublikowano w dniu 15.02.2021 r.

Przypominamy, że podania do Prodziekana ds. Studenckich w sprawie zmian w indywidualnych planach studiów (IPS) należy składać w Dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2021 roku.

Podania składane w postaci elektronicznej mogą być przesyłane  tylko i wyłącznie z adresów mailowych zarejestrowanych w domenie AGH.

Podania prosimy przesyłać na adres prodziekan.studenci@wms.mat.agh.edu.pl

Prosimy pamiętać, że każda zmiana w IPS wymaga zatwierdzenia przez Opiekuna specjalności (podpis Opiekuna na podaniu lub załączenie maila od Opiekuna zatwierdzającego konkretne zmiany).

Wraz z podaniem należy załączyć aktualną siatkę godzinową IPS.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Zgłaszanie tematów prac licencjackich

Opublikowano w dniu 15.02.2021 r.

Przypominamy, że 22.02.2021 roku mija termin przesyłania formularzy zgłoszenia tematu pracy licencjackiej.

Zgodnie z zasadami studiowania na WMS, zgłoszenie tematu pracy licencjackiej jest jednym z warunków uzyskania wpisu na 6 semestr studiów.

Zajęcia dydaktyczne dla studentów WMS w semestrze letnim 2020/2021

Opublikowano w dniu 15.02.2021 r.

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dziekana WMS zostają wprowadzone następujące zmiany w organizacji semestru letniego 2020/2021:

  • Zajęcia z dnia 15.06.2021 r. (tj. wtorek) odbywać się będą według harmonogramu zajęć z czwartku.
  • Zajęcia z dnia 16.06.2021 r. (tj. środa) odbywać się będą według harmonogramu zajęć z piątku.
  • Zajęcia 15 tygodnia należy odrobić w ciągu semestru w dowolnym terminie uzgodnionym przez prowadzącego zajęcia ze studentami.

Informacja dla studentów I roku I stopnia rozpoczynających lektoraty w semestrze letnim 2020/2021

Opublikowano w dniu 15.02.2021 r.

Informacja Studium Języków Obcych dla studentów I roku I stopnia rozpoczynających lektoraty w semestrze letnim 2020/2021

Świadczenia socjalne w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Opublikowano w dniu 15.02.2021 r.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów AGH, studenci mogą mieć przyznane stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych po uzyskaniu wpisu na semestr.

Pismo Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafała Dańko dotyczące przyznawania świadczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zajęcia z wychowania fizycznego w roku akademickim 2020/2021

Ogłoszenie z dnia 25 września 2020 r.

Zajęcia z WF w nowym roku akademickim 2020/2021 będą prowadzone w trybie mieszanym tj. stacjonarnie w obiektach Uczelni oraz zdalnie jako „aktywności fizyczne” w formie krótkich instruktaży treningowych przesyłanych za pośrednictwem platformy UPeL.
•    Student, który nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych będzie zobowiązany zgłosić powód nieobecności na zajęciach prowadzącemu za pośrednictwem poczty elektronicznej i wówczas będzie miał możliwość pobrania „aktywności fizycznej” z UPeL, co pozwoli na uznanie obecności studenta na zajęciach z WF;
•    W przypadku tych wydziałów, które zdecydowały się na prowadzenie zajęć w nadchodzącym semestrze wyłącznie zdalnie studenci będą mogli:

  • zaliczyć zajęcia z WF na podstawie „aktywności fizycznej” dostępnej na platformie UPeL,
  • wziąć udział w zajęciach stacjonarnych w obiektach Uczelni w godzinach realizacji zajęć z WF zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć;

•    W zajęciach z WF będą mogli uczestniczyć wyłącznie studenci, którzy nie wykazują objawów chorobowych.

W celu przybliżenia zasad realizacji zajęć z WF w nadchodzącym semestrze, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH przygotuje stosowne informacje i komunikaty, z którymi studenci będą mieli obowiązek się zapoznać, oraz przeprowadzi zajęcia organizacyjne dla studentów.

Wszelkie indywidualne sprawy dotyczące zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego będzie rozstrzygał Dyrektor SWFiS lub działający z jego upoważnienia Zastępca ds. Dydaktycznych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu http://www.swfis.agh.edu.pl.

Darmowe szkolenia online z certyfikatem – Stypendium Santander Tech Revolution In Finance-IE University

Termin aplikacji upływa 23 września br.