Przewód doktorski - mgr Maciej Goćwin

Stopień naukowy: doktor nauk matematycznych
Data obrony rozprawy:     
Data nadania stopnia doktora:
25.04.2013
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Tytuł rozprawy doktorskiej: Optymalne algorytmy randomicacyjne i kwantowe dla problemów nieliniowych
Rozprawa doktorska
Streszczenie rozprawy
Promotor: Prof. Bolesław Kacewicz
Recenzenci: Prof. H. Woźniakowski, Prof. P. Zgliczyński