Przewód doktorski - mgr Mirosław Luśtyk

Stopień naukowy: doktor nauk matematycznych
Data obrony rozprawy: 15.04.2010
Data nadania stopnia doktora: 29.04.2010
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Tytuł rozprawy doktorskiej: Projekcyjno-algebraiczna metoda dyskretnych aproksymacji dla równań różniczkowych w przestrzeniach Banacha
Rozprawa doktorska
Streszczenie rozprawy
Promotor: prof. dr hab. A. Prykarpatsky
Recenzenci: prof. dr hab. J. Ombach, dr hab. A. Augustynowicz