Przewód doktorski - mgr Jacek Lech

Stopień naukowy: doktor nauk matematycznych
Data obrony rozprawy: 21.04.2008
Data nadania stopnia doktora: 15.05.2008
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Tytuł rozprawy doktorskiej: Komutatory dyfeomorfizmów klasy Cr
Rozprawa doktorska
Streszczenie rozprawy
Promotor: dr hab. Tomasz Rybicki
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Kubarski, prof. dr hab. Andrzej Zajtz, dr hab. Vsevolod Vladimirov