Przewód doktorski - mgr Ilona Michalik

Stopień naukowy: doktor nauk matematycznych
Data obrony rozprawy:     
Data nadania stopnia doktora:
19.12.2013
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Tytuł rozprawy doktorskiej: Doskonałość i prostota faktoryzowalnych grup dyfeomorfizmów
Rozprawa doktorska
Streszczenie rozprawy
Promotor: Dr hab. Tomasz Rybicki
Recenzenci: Dr hab. Z. Olszak, Dr hab. W. Mozgawa