Przewód doktorski - mgr Bogdan Ćmiel

Stopień naukowy: doktor nauk matematycznych
Data obrony rozprawy:     
Data nadania stopnia doktora:
19.09.2013
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Tytuł rozprawy doktorskiej: Estymatory falkowe w problemach odwrotnych dla procesów Poissona
Rozprawa doktorska
Streszczenie rozprawy
Promotor: Dr hab. Zbigniew Szkutnik
Recenzenci: Prof. J. Mieniczuk, Dr hab. inż. R. Różański