Przewód doktorski - mgr Anna Dudek

Stopień naukowy: doktor nauk matematycznych
Data obrony rozprawy: 23.06.2009
Data nadania stopnia doktora: 25.06.2009
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Tytuł rozprawy doktorskiej: Metody resamplingu dla procesów punktowych
Rozprawa doktorska
Streszczenie rozprawy
Promotor: dr hab. Jacek Leśkow
Recenzenci: dr hab. Zbigniew Szkutnik, dr hab. Roman Różański