Przewód doktorski - mgr Agnieszka Kowalik

Stopień naukowy: doktor nauk matematycznych
Data obrony rozprawy:     
Data nadania stopnia doktora:
30.01.2014
Wydział nadający stopień: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
Tytuł rozprawy doktorskiej: O strukturze algebraicznej i własności wierności grup automorfizmów struktur geometrycznych na rozmaitościach
Rozprawa doktorska
Streszczenie rozprawy
Promotor: Dr hab. Tomasz Rybicki
Recenzenci: Prof. Z. Olszak, Dr hab. W. Mozgowa