Postępowania w toku

mgr Łukasz Czech
Tytuł pracy doktorskiej: Właściwości dynamiczne i kombinatoryczne okładów opartych o automaty
Szczegóły postępowania

mgr Jacek Dębowski
Tytuł pracy doktorskiej: Optymalna aproksymacja całek stochastycznych względem procesu Poissona
Szczegóły postępowania

mgr Łukasz Jęda
Tytuł pracy doktorskiej: Konstrukcja algorytmu kryptograficznego opartego na grafach
Szczegóły postępowania

mgr Anna Główczyk
Tytuł pracy doktorskiej: Macierz rozpraszania Laxa-Phillipsa. Własności i zastosowania
Szczegóły postępowania

mgr Andrzej Kałuża
Tytuł pracy doktorskiej: Optymalne algorytmy dla stochastycznych problemów początkowych ze skokami
Szczegóły postępowania

mgr Alan Kamuda
Tytuł pracy doktorskiej: Quasi kraty oraz ich zastosowanie w PT-symetrycznej mechanice kwantowej
Szczegóły postępowania

mgr Jakub Kwaśny
Tytuł pracy doktorskiej: Kolorowania krawędziowe grafów rozróżniające wierzchołki sąsiednie
Szczegóły postępowania

mgr Joanna Meissner
Tytuł pracy doktorskiej: Projekcje zachowujące porządek
Szczegóły postępowania

mgr Wojciech Rzeszut
Tytuł pracy doktorskiej: Symetrie Liego-Baecklunda równań różniczkowych zwyczajnych i ich zastosowanie do nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych
Szczegóły postępowania

mgr Artur Szymański
Tytuł pracy doktorskiej: Permutacje cykliczne podziałów hipergrafów jednolitych
Szczegóły postępowania

mgr Jakub Wojdyła
Tytuł pracy doktorskiej: Nieparametryczne pasy ufności w problemach odwrotnych
Szczegóły postępowania

mgr Ewelina Zalot
Tytuł pracy doktorskiej: Rozkłady spektralne niesamosprzężonych operatorów splotowych i ich zaburzeń
Szczegóły postępowania

dr Radosław Zawiski
Tytuł pracy doktorskiej: Methods of Hilbert spaces in analysis of infinite-dimensional dynamical systems
Szczegóły postępowania

Postępowania zakończone

mgr Lech Adamus
Tytuł rozprawy: Sufficient conditions for existence of long cycles in graphs (Wybrane warunki wystarcząjace istnienia długich cykli w grafach)
Szczegóły postępowania

mgr Paweł Bednarz
Tytuł pracy doktorskiej: Podwójnie dominujące jądra w grafach i ich produktach
Szczegóły postępowania

mgr Michał Braś
Tytuł pracy doktorskiej: Efektywne ogólne metody liniowe dla równań różniczkowych zwyczajnych
Szczegóły postępowania

mgr Ryan Bunge
Tytuł pracy doktorskiej: Decompositions of some classes of graphs through vertex labelings
Szczegóły postępowania

mgr Sylwia Cichacz
Tytuł rozprawy: Grafy dowolnie podzielne
Szczegóły postępowania

mgr Bogdan Ćmiel
Tytuł rozprawy: Estymatory falkowe w problemach odwrotnych dla procesów Poissona
Szczegóły postępowania

mgr Tomasz Drwięga
Tytuł pracy doktorskiej: Dynamika odwzorowań w niskich wymiarach: entropia, mieszanie i chaos
Szczegóły postępowania

mgr Agnieszka Dubiel
Tytuł pracy doktorskiej: Rozwiązania równań całkowych Volterry-Stieltjesa w klasie funkcji zbieżnych w nieskończoności
Szczegóły postępowania

mgr Anna Dudek
Tytuł rozprawy: Metody resamplingu dla procesów punktowych
Szczegóły postępowania

mgr Magdalena Foryś-Krawiec
Tytuł pracy doktorskiej: Własności kombinatoryczne i dynamiczne wybranych przestrzeni przesunięć
Szczegóły postępowania

mgr Wacław Frydrych
Tytuł rozprawy: Ścieżki i cykle w grafach bez K(1,3)
Szczegóły postępowania

mgr Maciej Goćwin
Tytuł rozprawy: Optymalne algorytmy randomicacyjne i kwantowe dla problemów nieliniowych
Szczegóły postępowania

mgr Jolanta Golenia
Tytuł rozprawy: Całkowalność w kwadraturach równań różniczkowych Riccatiego-Abela
Szczegóły postępowania

mgr Aleksandra Gorzkowska
Tytuł pracy doktorskiej: Kolorowania przełamujące automorfizmy grafów iloczynowych
Szczegóły postępowania

mgr Agnieszka Görlich
Tytuł rozprawy: Pakowanie grafów i digrafów
Szczegóły postępowania

mgr Michał Góra
Tytuł rozprawy: Geometria zer domkniętych rodzin wielomianów
Szczegóły postępowania

mgr Monika Homa
Tytuł pracy doktorskiej: Własności spektralne singularnych grafów kwantowych
Szczegóły postępowania

mgr Jerzy Konarski
Tytuł pracy doktorskiej: Pakowania grafów i ich uogólnienia
Szczegóły postępowania

mgr Agnieszka Kowalik
Tytuł rozprawy: O strukturze algebraicznej i własności wierności grup automorfizmów struktur geometrycznych na rozmaitościach
Szczegóły postępowania

mgr Jacek Kucab
Tytuł pracy doktorskiej: Asymptotyczne własności przestrzeni metrycznych generowane przez potęgowe funkcje kontroli
Szczegóły postępowania

mgr Ekaterina Kutafina
Tytuł rozprawy:  Pewne typy rozwiązań ewolucyjnych modeli nieliniowych
Szczegóły postępowania

mgr Jacek Lech
Tytuł rozprawy: Komutatory dyfeomorfizmów klasy Cr
Szczegóły postępowania

mgr Aleksandra Lelito
Tytuł pracy doktorskiej: Symetrie nielokalne oraz rozwiązania dokładne pewnych nieliniowych równań cząstkowych
Szczegóły postępowania

mgr Mirosław Luśtyk
Tytuł rozprawy: Projekcyjno-algebraiczna metoda dyskretnych aproksymacji dla równań różniczkowych w przestrzeniach Banacha
Szczegóły postępowania

mgr Piotr Majerski
Tytuł rozprawy: Aproksymacje najmocniejszych niezmienniczych testów dla rozkładów wielowymiarowych
Szczegóły postępowania

mgr Ilona Michalik
Tytuł rozprawy: Doskonałość i prostota faktoryzowalnych grup dyfeomorfizmów
Szczegóły postępowania

mgr Dominik Mielczarek
Tytuł rozprawy: Własności projekcji minimalnych
Szczegóły postępowania

mgr Paweł Morkisz
Tytuł pracy doktorskiej: Optimal algorithms for solving piecewise smooth problems with information noise
Szczegóły postępowania

mgr Mateusz Nikodem
Tytuł pracy doktorskiej: Wierzchołkowa stabilność grafów
Szczegóły postępowania

mgr Konrad Nosek
Tytuł rozprawy: Metody wykrywania punktu zmiany przy ograniczeniach na kształt alternatyw
Szczegóły postępowania

mgr Michał A. Nowak
Tytuł rozprawy: Metoda iteracyjno-projekcyjna dla operatorów splotowych
Szczegóły postępowania

mgr Monika Pilśniak
Tytuł rozprawy: Pakowania i rozkłady turniejów przechodnich
Szczegóły postępowania

mgr Paweł Potorski
Tytuł pracy doktorskiej: O mieszających odwzorowaniach odcinka
Szczegóły postępowania

mgr Jakub Przybyło
Tytuł rozprawy: Specjalne kolorowania grafów
Szczegóły postępowania

mgr Paweł Przybyłowicz
Tytuł rozprawy: Złożoność obliczeniowa całkowania stochastycznego w sensie Itô
Szczegóły postępowania

mgr Anna Pudełko
Tytuł rozprawy: Problem Cauchy′ego dla nieskończonych semiliniowych układów typu parabolicznego
Szczegóły postępowania

mgr Daniel Synowiec
Tytuł rozprawy: Problem inwestora na rynku obligacji
Szczegóły postępowania

mgr Rafał Synowiecki
Tytuł rozprawy: Metody resamplingowe w dziedzinie czasu dla niestacjonarnych szeregów czasowych o strukturze okresowej i prawie okresowej
Szczegóły postępowania

mgr Marek Szczęsny
Tytuł rozprawy: Złożoność obliczeniowa problemów początkowych dla równań różniczkowych zwyczajnych wyższych rzędów
Szczegóły postępowania

mgr Magdalena Tyniec-Motyka
Tytuł pracy doktorskiej: Dekompozycje grafów na skojarzenia oraz zagadnienia pokrewne
Szczegóły postępowania

mgr Anna Wasieczko-Zając
Tytuł pracy doktorskiej: Topologiczne metody dla silnie stabilnych i silnie niestabilnych rozmaitości niezmienniczych w układach dynamicznych
Szczegóły postępowania

mgr Wojciech Wideł
Tytuł pracy doktorskiej: Podgrafy ciężkie i pancykliczność grafów
Szczegóły postępowania

mgr Tomasz Zabawa
Tytuł rozprawy: Nieskończone układy semiliniowych równań różniczkowych typu parabolicznego i eliptycznego
Szczegóły postępowania

mgr Andrzej Żak
Tytuł rozprawy: Podział trójkąta na trójkąty podobne
Szczegóły postępowania