10.09.2020

Zasady odbywania zajęć na Wydziale Matematyki Stosowanej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z obecną sytuacją epidemiczną


W związku z Zarządzeniem nr 32/2020 Rektora AGH z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie stanu działalności Uczelni od 1 czerwca 2020 roku (wraz z późniejszymi zmianami), a także z Zarządzeniem nr 45/2020 Rektora AGH z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021 oraz pismem RK-cok.423-9/2020 Prorektora ds. Kształcenia z dnia 27 lipca 2020 r. dotyczącego organizacji zajęć w nowym roku akademickim 2020/2021 informujmy, że:
 

1. Dla studentów pierwszego roku pierwszego stopnia
 

- Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne będą prowadzone tylko zdalnie.
- Ćwiczenia audytoryjne będą prowadzone w sposób tradycyjny w salach, począwszy od dnia 5.10.2020 r. a w dniach 1-2.10.2020 r. (zgodnie z zarządzeniem 45/2020) będą prowadzone w sposób zdalny.
- Zajęcia prowadzone zdalnie będą odbywać się w poniedziałki i wtorki, a pozostałe dni tygodnia przeznaczone będą na zajęcia w formie stacjonarnej prowadzone w salach Uczelni (w miarę możliwości zajęcia będą blokowane godzinowo w taki sposób, aby obecność Państwa w budynkach Uczelni ograniczyć do dwóch dni w tygodniu).
 

2. Dla studentów 2 i 3 roku studiów pierwszego stopnia oraz wszystkich studentów drugiego stopnia
 

- Wszystkie zajęcia, co do zasady, będą prowadzone w sposób zdalny.
- Wyjątek stanowić mogą ćwiczenia laboratoryjne, których przeprowadzenie wymaga fizycznej obecności studentów w pracowniach komputerowych ze względu na korzystanie ze specjalistycznych programów. Ostateczna decyzja, co do formy takich zajęć (stacjonarna czy mieszana) należeć będzie do osób odpowiedzialnych za dany przedmiot.
- Dopuszczalne jest, aby kolokwia zaliczeniowe i egzaminy były prowadzone w salach na terenie Uczelni. Wymagać to będzie wcześniejszego uzgodnienia z Władzami Dziekańskimi.
 

3. Zajęcia zdalne będą prowadzone z wykorzystaniem platform udostępnianych przez Uczelnię (m.in. UPeL AGH, MS Teams).
 

4. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie ogłoszony najwcześniej jak będzie to możliwe, nie później jednak niż na tydzień przed rozpoczęciem zajęć.
 

5. Działalność dziekanatu
 

- Proszę ograniczyć do minimum pojawianie się w Dziekanacie i w miarę możliwości sprawy załatwiać telefonicznie lub drogą mailową.
W przypadku konieczności pojawienia się w Dziekanacie osobiście, należy wcześniej umówić termin wizyty telefonicznie lub mailowo.
- Wszelką korespondencję należy przesyłać na adres dziekanat@mat.agh.edu.pl podając w tytule rodzaj sprawy (np. stypendium, obrona, praktyka, podanie, itp.).
- Kontakt telefoniczny z Dziekanatem

- sprawy socjalne, zapomogi, grafik zajęć - tel. 12 617 33 73
- obrony prac dyplomowych, odbiór dyplomów, wyjazdy w ramach programów ERASMUS, koła naukowe, rozliczenia finansowe, praktyki - tel. 12 617 50 27
- sprawy studenckie, rozliczanie semestrów, wprowadzanie poprawek związanych z tokiem studiów do systemu USOS - tel. 12 617 31 67

- Podania związane z rozliczeniem letniej sesji egzaminacyjnej należy przesyłać pocztą elektroniczną tylko i wyłącznie z adresów mailowych zarejestrowanych w domenie AGH do dnia 30.09 br. Oryginały wniosków o świadczenia (wraz z załącznikami) należy wysyłać za pomocą poczty tradycyjnej lub dostarczyć do stosownej skrzynki Wydziału (szczegółowe wytyczne znajdują się w Zarządzeniu Prorektora ds. studenckich nr RS-s.4411-7/20).
 
 

Informujemy również, że na terenie AGH obowiązują określone w zarządzeniach Rektora ograniczenia, nakazy i zakazy. Dlatego też w trakcie przebywania na terenie Uczelni będą Państwo zobowiązani do przestrzegania określonych zasad, a w szczególności:
- ograniczenie pobytu na terenie Uczelni do minimum (wchodzenie do budynku na krótko przed zajęciami i opuszczanie budynku zaraz po zajęciach),
- bezwzględne przestrzeganie dystansu społecznego,
- zasłanianie nosa i ust na terenie budynków AGH,
- dezynfekcja rąk zaraz po wejściu do budynku oraz częste mycie rąk,
- zakaz pojawiania się na Uczelni osób mających oznaki chorobowe, bez względu na ich charakter.
 

Szczegółowe i aktualnie obowiązujące na Uczelni wytyczne proszę śledzić na stronach https://www.agh.edu.pl/komunikaty-epidemia/ oraz https://www.cok.agh.edu.pl/
 

Jednocześnie proszę mieć na uwadze, że ze względu na dynamiczną sytuację i trudny do przewidzenia rozwój pandemii wirusa SARS-CoV-2 opisane powyżej zasady mogą ulec zmianie, stosownie do nowych wytycznych władz Uczelni bądź władz państwowych.