Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Wydział Matematyki Stosowanej AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wms.agh.edu.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

 • W serwisie występują grafiki z nieprawidłowymi tekstami alternatywnymi;
 • Orientacja - wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym;
 • W serwisie występują elementy o zbyt niskim kontraście;
 • W serwisie znajdują pliki pdf bez warstwy tekstowej;
 • Zawijanie tekstu – przy zmniejszonej szerokości okna, aby zapoznać się z pełną treścią konieczne jest przewijanie w poziomie;
 • Brak widocznego fokusa klawiatury, serwis nie jest możliwy do obsługi z poziomu klawiatury.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji:
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lidia Lembas, promocja-wms@agh.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48128884648. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki:

 • B7- ul. Czarnowiejska 70, 33-332 Kraków Pawilon A3/A4,
  Al.Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  B7- ul. Czarnowiejska 70, 33-332 Kraków

  W pobliżu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, przystanek Chopina - ul. Czarnowiejska, chodniki znajdujące się w otoczeniu budynku są w dobrym stanie technicznym.

  W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się miejsca parkingowe. Na parking prowadzi wjazd od ulicy Reymonta 7 (Brama Główna), wjazd ogranicza szlaban przy którym znajduje się domofon oraz stanowisko obsługi. Wyjazd od strony ul. Czarnowiejskiej, przy którym również znajduje się szlaban.

  Przy wejściu i wyjściu głównym do budynku B7, znajdują się schody oraz pochylnia dla osób poruszających się na wózkach.

  Na parterze znajduje się: punkt informacyjny (portiernia i dziennik podawczy), biblioteka oraz winda umożliwiająca poruszanie się pomiędzy kondygnacjami z poziomu parteru (0, 1, 2) - obszar gdzie głównie znajdują się sale wykładowe poziome i stopniowane.

  Komunikacja pozioma wewnątrz budynku, korytarze są na tyle szerokie, że nie utrudniają poruszania się po obiekcie. Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

  W budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne, brak toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przed drzwiami każdego pomieszczenia umieszczone są tablice informacyjne.

 • Pawilon A3/A4, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

  W pobliżu zlokalizowane są przystanki komunikacji miejskiej Al. Mickiewicza, ul. Czarnowiejska, chodniki znajdujące się w otoczeniu budynku są w dobrym stanie technicznym. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się miejsca parkingowe. Wjazd i wyjazd od strony ul. Reymonta 7 (Brama Główna). Wjazd na parking ogranicza szlaban, przy którym znajduje się domofon oraz stanowisko obsługi.

  Przy wejściu i wyjściu głównym do budynku A3 znajdują się schody oraz pochylnia dla osób poruszających się na wózkach (drzwi z tyłu - pochylnia od strony Szkoły Doktorskiej AGH).

  Na parterze znajduje się punkt informacyjny (portiernia), winda umożliwiająca poruszanie się pomiędzy kondygnacjami z poziomu parteru (0, 1, 2, 3, 4). Winda dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażona w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille’a. Na parterze zlokalizowana jest również toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (toaleta damska). W budynku znajduje się więcej toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (I piętro toaleta męska, II piętro toaleta męska).

  Komunikacja pozioma wewnątrz budynku, korytarze są na tyle szerokie, że nie utrudniają poruszania się po obiekcie. Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Sale dydaktyczne poziome i stopniowane. Przed drzwiami każdego pomieszczenia umieszczone są tablice informacyjne.

  Do Wydziału Matematyki Stosowanej AGH, można również dostać się wejściem/wyjściem głównym do budynku A4. Do budynku prowadzą schody. Dla osób poruszających się na wózkach dostosowano wejście z boku budynku, z prawej strony względem wejścia głównego. Do wejścia prowadzi pochylnia.

  Przy wejściu usytuowana jest portiernia pełniąca rolę kontroli osób wchodzących do budynku. W budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażona w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille’a.

  Komunikacja pozioma wewnątrz budynku, korytarze są na tyle szerokie, że nie utrudniają poruszania się po obiekcie. Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

  Na parkingu wewnętrznym, od strony wejścia bocznego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Na parking prowadzi wjazd od ulicy Reymonta 7 (Brama Główna). Wjazd na parking ogranicza szlaban, przy którym znajduje się domofon oraz stanowisko obsługi. Istnieje możliwość ubiegania się kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika Straży AGH - tel.: +48 12 617 40 01, +48 12 617 40 02.