Wybory etap 1
Wybory etap 2
Wybory etap 3

Wybory etap 4
Wybory etap 5
Wybory etap 6
Wybory etap 7


16.06.2020r.

Protokół Senat Prof
Protokół Senat Naucz
Protokół KW Prof
Protokół KW Naucz
Protokół KW Adm


09.06.2020r.

ZEBRANIE OKRĘGOWEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW NR15


08.06.2020r.

Lista kandydatów WK
Lista kandydatów Senat


29.05.2020r.

W dniu dzisiejszym, na zebraniu wyborczym, które odbyło się w formie video-konferencji za pośrednictwem platformy MS Teams AGH, Okręgowego Kolegium Elektorów Wydziału Matematyki Stosowanej wyłoniono kandydatów na Dziekana

Lp.

Imię i nazwisko

liczba oddanych głosów ważnych

1.

Prof. dr hab. Piotr OPROCHA

25

27.05.2020r.

W związku ze zbliżającym się zebraniem OKE nr 15 w sprawie zgłaszania kandydatów na Dziekana WMS przypominamy treść §12 Ordynacji:

——
§12 

1. Wyłanianie kandydatów na dziekana odbywa się na zebraniu okręgowego kolegium elektorów. Każdy z elektorów obecny na zebraniu zobowiązany jest w sposób tajny zgłosić swojego kandydata (bez konieczności uzyskania jego zgody na kandydowanie). Zgłaszany kandydat winien spełniać wymogi Ustawy i Statutu i mieć co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.

2. Przewodniczący okręgowego kolegium elektorów przekazuje do wiadomości Rektorowi Elektowi listę 3 osób, które uzyskały największą liczbę głosów na kandydatów na dziekana.

3. Spośród osób, o których mowa w ust. 2 Rektor-Elekt wskazuje tę, która obejmie funkcję dziekana od dnia 1 września roku, w którym przeprowadzane są wybory.

——

Zgłaszanie kandydatów na Dziekana WMS odbędzie się za pośrednictwem systemu vote.wms.agh.edu.pl podczas telekonferencji 29 maja 2020 r. o godzinie 12:00 na platformie MS Teams AGH. Wyniki wyłaniania kandydatów są jawne. Jeżeli proponowany kandydat nie spełnia warunków (np. stopień naukowy,  wiek, itp.) zgłoszenie takie uznaje się za głos nieważny i nie ujawnia się takiego nazwiska oraz liczby zgłoszeń.  Lista 3 kandydatów o największej liczbie głosów nie bierze też pod uwagę zgody - ponieważ nie jest to procedura wyborcza i nie występuje tu zgoda na kandydowanie.
26.05.2020r.

Informacja z pierwszego zebrania Okręgowego Kolegium Elektorów nr 15


Uprzejmie informuję, że w dniu 26 maja 2020 r. odbyło się pierwsze zebranie Okręgowego Kolegium Elektorów.

Okręgowe Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 ukonstytuowało się w składzie:
  • Przewodniczący OKE - dr Jerzy STOCHEL
  • Zastępca Przewodniczącego OKE - dr Maria MALEJKI

Powołano także Komisję Skrutacyjną OKE, która ukonstytuowała się w składzie:
  • Przewodniczący - dr hab. Anna ŻEROMSKA, prof. AGH
  • Zastępca Przewodniczącego - dr Anna PUDEŁKO
  • Sekretarz - studentka Zuzanna KOWALSKA
  • Członek - mgr inż. Andrzej JANUS22.05.2020r.

Zebranie OKE nr 15 - 26 maja 2020 r.
Zebrania OKE nr 15 - 29 maja 2020 r.
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 15

Przewodniczący dr Tomasz Drwięga
Zastępca dr Ilona Michalik

mgr inż. Aleksandra Chomentowska

dr Jerzy Dzieża

dr Agnieszka Gőrlich

mgr inż. Karolina Maj

dr Anna Pudełko

dr hab. Ivan Tsyfra

dr Irmina Zioło

Kamil Wiktor