Bogusław Bożek uzyskał stopień doktora habilitowanego

24 marca 2017 roku Rada Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nadała stopień doktora habilitowanego (w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa) doktorowi Bogusławowi Bożkowi na podstawie cyklu publikacji "Uogólniony opis dyfuzji w wybranych obszarach inżynierii materiałowej".
 

Dr hab. Bogusław Bożek jest od roku 1977 nieprzerwanie zatrudniony w Akademii Górniczo-Hutniczej. Początkowo był pracownikiem Instytutu Matematyki, obecnie Wydziału Matematyki Stosowanej. Przez rok pracował na etacie asystenta stażysty, następnie asystenta, starszego asystenta, a od roku 1987, po tym jak doktoryzował się na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki), na etacie adiunkta.
 

Dr hab. Bogusław Bożek w swojej pracy dydaktycznej prowadził zajęcia (ćwiczenia, laboratoria, seminaria, wykłady) na wielu wydziałach AGH: Górnictwa i Geoinżynierii, Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Metali Nieżelaznych, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki Stosowanej. Wśród przedmiotów, które prowadził, były zarówno przedmioty matematyczne (analiza matematyczna, równania różniczkowe, metody numeryczne, rachunek tensorowy, metody obliczeniowe i ich komputerowa realizacja, matematyka), jak i informatyczne (ETO, narzędzia informatyki, programowanie w języku FORTRAN, programowanie w języku C, programowanie w języku C++, struktury i bazy danych). Zajęcia te były i są prowadzone na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych.
 

Dr hab. Bogusław Bożek uczestniczył w procesie przekształcenia Instytutu Matematyki w Wydział Matematyki Stosowanej, czynnie włączając się w prace związane z organizacją dydaktyki na wydziale. Był członkiem tzw. Komisji Koordynacyjnej, która przygotowywała ogólną koncepcję kształcenia, siatki godzin, programy przedmiotów. Przez siedem lat pracował w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, najpierw jako członek, a przez trzy lata jako jej sekretarz. Przez kilka lat był kierownikiem pracowni komputerowej. Na wydziale zostały uruchomione cztery specjalności, każda miała opiekuna. Dr hab. Bożek najpierw samodzielnie, a później wraz z profesorem Anatolijem Prykarpatskim był przez kilka lat opiekunem specjalności "matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych" i zasiadał w radzie programowej specjalności "matematyka obliczeniowa i komputerowa". Po przejściu profesora Stanisława Białasa na emeryturę, był przez trzy lata kierownikiem Studium Komputerowych Systemów Przetwarzania Informacji. Dwukrotnie (w 2005 i w 2008 roku) został wybrany prodziekanem do spraw studenckich na WMS. Z racji pełnionej funkcji, był wtedy członkiem wszystkich komisji związanych z dydaktyką na wydziale.
 

Dr hab. Bogusław Bożek był kilkakrotnie członkiem Uczelnianego Kolegium Elektorów. Przez wiele lat odpowiadał za tzw. "bazę finansową uczelni", gromadzącą olbrzymią ilość danych potrzebnych do prowadzenia właściwej polityki finansowej AGH.
 

Dr hab. Bogusław Bożek od 2003 roku (w którym dyplomowali się pierwsi studenci Wydziału Matematyki Stosowanej) do chwili obecnej, był promotorem 33 prac magisterskich i 57 licencjackich. Aktualnie opiekuje się 3 magistrantami i 8 licencjatami. Napisał trzy skrypty i jeden podręcznik, które zostały wydane przez Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH oraz dwa skrypty dostępne w wersji elektronicznej w internecie.
 

Bogusław Bożek opublikował 50 prac naukowych z matematyki i różnych jej zastosowań w czasopismach matematycznych, informatycznych i technicznych oraz porównywalną liczbę w materiałach konferencyjnych. Od początku zatrudnienia w AGH współpracował z licznymi specjalistami z wielu wydziałów. Brał udział w grantach krajowych i międzynarodowych, m.in. Miniaturized all-solid-state sensors for trace analysis of substances relevant to health and welfare (MASTRA), realizowanym w latach 2007-2009. W wyniku tej wieloletniej współpracy powstały różne opracowania dla przemysłu, część wyników została opublikowana. Dzięki współpracy z pracownikami Katedry Fizykochemii i Modelowania Procesów na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, a zwłaszcza z grupą skupioną wokół prof. Marka Danielewskiego, powstał cykl publikacji, który stanowił podstawę ubiegania się przez dra Bogusława Bożka o stopień doktora habilitowanego.